Giardino Gourmet Salads Degrades its Sanitary Rating

1444 Alton Rd
Miami Beach, FL 33139