Yummy Yummy Chinese Restaurant Improves its Sanitary Rating

132-06 CROSSBAY BOULEVARD
New York, NY 11417